Kurz tantrického sexu pro páry

Tantrický kurz pro páry

Tan­t­ric­ké mi­lo­vá­ní se od toho "kla­sic­ké­ho" liší v mnoha dů­le­ži­tých ro­vi­nách, je­jichž po­cho­pe­ní vám při­ne­se nejen fy­zic­ké uspo­ko­je­ní a smy­sl­nost, ale i vy­tou­že­nou blíz­kost a pocit na­pl­ně­ní, po kte­rém s part­ne­rem tou­ží­te. Na­uč­te se prin­ci­pům tan­t­ric­ké­ho sexu a pro­žij­te mi­lo­vá­ní, ve kte­rém se ztra­tí­te v množ­ství nád­her­ných do­te­ků, vr­chol­ném opo­je­ní smys­lů i jeden ve dru­hém.

(číst více)

Umění rozhovoru – terapeutický přístup v tantrické masáži

Tan­t­ric­ká masáž jako pro­fe­se s sebou při­ná­ší řadu témat, která při ne­správ­ném ucho­pe­ní mohou po­ško­dit ma­sér­ku i kli­en­ta. Te­ra­pe­u­tic­ký pří­stup v tan­t­ric­ké ma­sá­ži umožňuje plně roz­vi­nout její lé­čeb­ný po­ten­ci­ál a zá­ro­veň ochraňuje všech­ny zú­čast­ně­né. Na­uč­te se umění pro­fe­si­o­nál­ní­ho roz­ho­vo­ru a pod­poř­te své ma­sér­ské umění pří­stu­pem, díky kte­ré­mu se vám budou kli­en­ti často a rádi vra­cet.

(číst více)

Rituální tantrické koupele a SPA rituály

Ri­tu­ál­ní lázeň za svitu sví­ček a vůně esen­ci­ál­ních olejů je již od­pra­dáv­na po­va­žo­vá­na za ten nej­krás­něj­ší vstup do tan­t­ric­ké ma­sá­že. Na­uč­te se, jak pro­bu­dit jed­not­li­vé smys­ly, při­pra­vit ri­tu­ál­ní lázeň a pro­vá­dět hlu­bo­ce uvolňující masáž přímo ve vaně. Kurz je určen pro jed­not­liv­ce i páry.

(číst více)

Umění tantrické masáže – rozšířený kurz tantrické masáže

Na­uč­te se s námi umění tra­dič­ní tan­t­ric­ké ma­sá­že a obo­hať­te svůj osob­ní i part­ner­ský život o novou di­men­zi! Tento roz­ší­ře­ný 20 h kurz je určen mužům, ženám i párům, kteří chtě­jí pro­nik­nout hlou­bě­ji do umění tra­dič­ní tan­t­ric­ké ma­sá­že, práce s ener­gií i exta­tic­kých de­cho­vých tech­nik.

(číst více)