Masáže doma a online služby

Tantrická masáž do domu

Všichni k sobě nyní máme daleko, pojďme to společně změnit! Po dobu, kdy nebude možné provádět služby v našem centru, vám nabízíme unikátní službu, o kterou jste si psali – tantrickou masáž přímo u vás doma.

(číst více)

Tantrické poradenství on-line

Potřebujete si promluvit o intimním či citlivém tématu, ale nemáte ve svém okolí člověka, kterému byste se mohli svěřit? Umíme naslouchat, otevřenost a intimita jsou nám vlastní a žádné téma není tabu.

(číst více)

Wellness masáž do domu

Cítíte se unavení a bez energie? Trápí vás bolavá záda? Potřebujete pomoct bez dlouhého cestování po městě nebo z jakéhokoliv jiného důvodu nemůžete navštívit svého maséra? Naši maséři vás rádi navštíví doma a pomohou vám od bolesti i stresu.

(číst více)

Výuka online

Chcete využít volný čas ke vzdělávání a osobnímu rozvoji, ale nemáte možnost prezenční výuky? Chcete se před absolvováním kurzu připravit a poznat naše lektory? Pak je naše online výuka pro vás ideálním řešením.

(číst více)

Tradiční tantrické masáže

Partnerská tantra masáž Deluxe

Při této ma­sá­ži oku­sí­te to nej­lep­ší z umění na­šich ma­sé­rek a ma­sé­rů a vy­chut­ná­te si do­sta­tek času jen pro vás tak, aby se váš pro­ži­tek ma­xi­mál­ně pro­hlou­bil.

(číst více)

Partnerská tantra masáž - Klasik

Smy­sl­ný ri­tu­ál zá­klad­ní part­ner­ské tan­t­ric­ké ma­sá­že pro­bou­zí se­xu­ál­ní ener­gii, ot­ví­rá srdce a po­má­há uvol­nit se od stre­su a na­pě­tí a při­nést čer­ství vítr do vaše vzta­hu.

(číst více)

Tantrická masáž Deluxe

Lu­xus­ní tan­t­ric­ká masáž, při které za­ži­je­te to nej­lep­ší z tan­t­ra ma­sá­že a vy­chut­ná­te si do­sta­tek času jen pro Vás. Kla­sic­ká tan­t­ra masáž o­bo­ha­ce­­ná o re­flex­ní masáž cho­di­del, po­u­ži­tí man­dlo­vé­ho oleje a delší masáž joni či lin­ga­mu.

(číst více)

Klasická tantra masáž

Zá­klad­ní verze tan­t­ra ma­sá­že ob­sa­hu­je vše ze smy­sl­né­ho roz­ší­ře­né­ho ri­tu­á­lu uctě­ní těla a navíc in­tim­ní masáž joni a lin­ga­mu.

(číst více)

Čtyřruční a víceruční tantra masáž

Do­pře­jte si zá­ži­tek do­ko­na­lé har­mo­nie ví­ce­ruč­ní tan­t­ric­ké ma­sá­že, sou­čas­ně dvěma nebo třemi že­na­mi či rov­něž v kom­bi­na­ci s ener­gií muže, a ztrať­te se v množ­ství nád­her­ných do­ty­ků na celém těle.

(číst více)

Smyslný rituál uctění těla

Smy­sl­ná, uvolňující masáž těla, vhod­ná jako opa­tr­ný vstup do tan­t­ra ma­sá­že či jako dárek. Za­hr­nu­je v sobě ole­jo­vou masáž ce­lé­ho těla.

(číst více)

Speciální masáže pro ženy

Tantrická masáž „Zrození Venuše“

Voda je naší při­ro­ze­nou sou­čás­tí, uklidňuje, ko­nej­ší a na­vo­zu­je pocit bez­pe­čí. Za zvuku moř­ských vln vás ne­chá­me od­po­čí­vat v kou­pe­li, následně tělo očistíme peelingem a pak vás čeká nezapomenutelná masáž.

(číst více)

Luxusní tantrická masáž pro ženy Pretty woman

Smy­sl­ná, lu­xus­ní tan­t­ric­ká masáž, kte­rou ocení zejmé­na ženy. Tato masáž za­hr­nu­je a osla­vu­je ženu řadou ri­tu­á­lů, které jsou blíz­ké její po­tře­bě jem­nos­ti, heb­kos­ti i citu pro krásu a vůně.

(číst více)

Mystické tantrické masáže

Rituál tantrického zasvěcení

Mystic­ké uve­de­ní do světa tan­t­ry. Vy­chut­nej­te si zá­ži­tek od­da­né péče, pro­bou­ze­ní smys­lů, i hlu­bo­ké re­la­xa­ce a ode­vzdá­ní.

(číst více)

Masáž s kněžkami chrámu tantry

Vy­zkou­šej­te tan­t­ric­kou masáž tak tro­chu jinak. Vy­ber­te si pro svůj ri­tu­ál ně­kte­rou z kně­žek z na­še­ho tan­t­ric­ké­ho chrá­mu

(číst více)

Tantrická masáž ve tmě

Mystická tantrická masáž, která vám pod rouškou tmy pomůže poodhalit tajemství tantry i úplného odevzdání. Za pomoci tantrických dechových technik rozproudíme vaši energii a zkušenými doteky vás uvedeme do stavu hluboké relaxace.

(číst více)

Doplňkové služby

Tantrická masáž prostaty

Tato je­di­neč­ná a lé­či­vá masáž vám po­mů­že ob­je­vit nové ro­vi­ny in­ti­mi­ty vlast­ní­ho těla i ener­gii první čakry. Masáž pro­sta­ty je možno ob­jed­nat ke kla­sic­ké či lu­xus­ní tan­t­ric­ké ma­sá­ži.

(číst více)

Nové dimenze tantra masáže

Tato lé­či­vá masáž cit­li­vě uvolňuje pá­nevní ob­last a při­ná­ší hlu­bo­ké a uspo­ko­ju­jí­cí po­ci­ty první čakry. V ně­kte­rých pří­pa­dech může po­mo­ci léčit pro­blémy s otě­hot­ně­ním. Pro­kr­vu­je pá­nevní ob­last a pozitivně působí na psychiku.

(číst více)

Energetické masáže

Tantrická masáž „Iniciace Shivi“

Tan­t­ric­ká masáž, která vás jemně a cit­li­vě pro­ve­de vaší první tan­t­ric­kou zku­še­nos­tí. Na­u­čí­te se jak tan­t­ric­ky dý­chat a pra­co­vat se svou ener­gií tak, abys­te se během ma­sá­že do­ko­na­le uvol­ni­li a do­ká­za­li vést ener­gii do vyš­ších čaker.

(číst více)

Šamanská cesta poznání

Chtě­li byste mít v ži­vo­tě více ener­gie a ra­dos­ti? Trápí vás únava a pocit, že ne­ví­te, kam smě­řu­je­te? Cí­tí­te se od­po­je­ní od svého sku­teč­né­ho po­slá­ní? Uká­že­me vám, jak za po­mo­ci ener­ge­tic­kých cvi­če­ní, de­cho­vých a sta­rých ša­man­ských prak­tik.

(číst více)

Tantrická masáž „Iniciace Shakti“

Tan­t­ric­ká masáž, která vás jemně a cit­li­vě pro­ve­de vaší první tan­t­ric­kou zku­še­nos­tí. Na­u­čí­te se jak tan­t­ric­ky dý­chat a pra­co­vat se svou ener­gií tak, abys­te se během ma­sá­že do­ko­na­le uvol­ni­li a do­ká­za­li vést ener­gii do vyš­ších čaker.

(číst více)

Luxusní masáže a Spa procedury

Hluboce relaxační masáž „Poklad Orientu“

Tato masáž zvaná také „Po­klad Ori­en­tu“ čerpá z tra­dič­ních in­dic­kých re­la­xač­ních pro­cedur a pra­cu­je s ener­ge­tic­ký­mi cen­t­ry, kde se během dne hro­ma­dí na­pě­tí a stres. Při­ná­ší tak rych­lou úlevu od du­šev­ní­ho na­pě­tí.

(číst více)

Relaxační aroma masáž

Har­mo­nic­ké spo­je­ní ma­sá­že vy­bra­ný­mi esen­ci­ál­ní­mi oleji s uklidňující akupre­su­rou. Re­la­xač­ní aroma masáž od­st­raňuje únavu, zklidňuje tělo i mysl, a na­vo­zu­je pocit po­ho­dy. Po­má­há při sta­vech vy­čer­pá­ní a stre­su.

(číst více)

Havajská masáž „Lomi Lomi“

Tra­dič­ní masáž z Ha­vaj­ských os­t­ro­vů, vy­u­ží­vá ply­nu­lé ryt­mi­c­ké po­hy­by spolu s ma­sá­ží po­mo­cí dlaní, před­lok­tí a váhy ma­sí­ru­jí­cí­ho, díky čemuž do­­chá­­zí k hlu­bo­ké­mu fy­­­zi­c­ké­mu i psy­­chic­ké­mu uvol­ně­ní. Z této ma­sá­že bu­de­te od­­chá­­zet od­po­ča­tí.

(číst více)

Terapeutická rehabilitační masáž

Speciální kombinace masážních technik zaměřená především na záda, hýždě, bedra, ramena, hlavu a šíji dokonale odstraní bolest, svalovou ztuhlost, fyzické napětí i stres. 

(číst více)

Masáž lávovými kameny

Masáž lá­vo­vý­mi ka­me­ny spo­ju­je ply­nu­lé ryt­mic­ké po­hy­by ha­vaj­ské ma­sá­že do­pl­ně­né o bla­ho­dár­né účin­ky za­hřá­tých lá­vo­vých ka­me­nů, které uvolňují ztuh­lé a bo­la­vé svaly, pro­hří­va­jí celé tělo a na­bi­jí jej ener­gií. Tato masáž patří mezi nej­ob­lí­be­něj­ší.

(číst více)

Indická masáž hlavy

In­dic­ká masáž hlavy vy­chá­zí z ay­ur­véd­ské­ho lé­čeb­né­ho umění a pra­cu­je s nej­pře­tí­že­něj­ší­mi ener­ge­tic­ký­mi cen­t­ry těla. Za­hr­nu­je masáž hlavy, šíje a tra­pé­zů. Na přání může být do­pl­ně­na o re­flex­ní masáž cho­di­del.

(číst více)

Reflexní masáž chodidel

Uvolňující akupre­sur­ní masáž cho­di­del vy­chá­zí z tra­dič­ní čín­ské me­di­cí­ny, zba­vu­je stre­su, na­vo­zu­je klid a hlu­bo­kou re­la­xa­ci. Po­má­há při bo­les­tech hlavy, pří­z­ni­vě ovlivňuje čin­nost vnitř­ních or­gá­nů.

(číst více)

Královská Bali masáž

Zkrášlu­jí­cí, re­la­xač­ní masáž In­donéských prin­ce­zen za­hr­nu­je uvolňující masáž ce­lé­ho těla exo­tic­kým ole­jem s vůní plumé­rie a mu­čen­ky, voňavý pe­e­ling ce­lé­ho těla a kvě­ti­no­vou kou­pel se solí z Mrt­vé­ho moře. 

(číst více)

Aromaterapeutické koupele

Smyslná koupel ylang-ylang

Kou­pel ylang- ylang po­chá­zí z Ko­mor­ských os­t­ro­vů a vy­zna­ču­je se exo­tic­kou kvě­ti­no­vou vůní, která pů­so­bí jako afro­di­si­a­kum. Zmír­ňu­je na­pě­tí a ne­klid a na­vo­zu­je pří­jem­nou, uvol­ně­nou at­mo­sfé­ru.

(číst více)

Pečující heřmánková koupel

Heř­mán­ko­vá kou­pel je jako něžné po­hla­ze­ní mi­lu­jí­cí osoby, u které mů­že­te spo­či­nout a na­čer­pat novou ener­gii. Má zklidňující, pe­ču­jí­cí a lé­či­vé účin­ky, po­má­há od­stra­nit únavu, stres, smu­tek i de­pre­si.

(číst více)

Prohřívací zázvorová koupel

Zá­zvo­ro­vá kou­pel krás­ně uvolňuje a pro­hří­vá celé tělo, zost­řu­je smys­ly a má vý­raz­né afro­di­zi­a­kál­ní účin­ky. Je vý­bor­nou pří­pra­vou na pří­jí­má­ní tan­t­ric­ké ma­sá­že, zejmé­na v zimě.

(číst více)

Kleopatřina lázeň

Lu­xus­ní kou­pel pro ženy slo­že­ná z mléka, medu, sme­ta­ny a vzác­ných ori­en­tál­ních olejů té nej­vyš­ší kva­li­ty. Tato krá­lov­ská kou­pel za­ne­chá po­kož­ku jem­nou a vláč­nou a na­pl­ní vás po­ci­tem smy­sl­nos­ti a žen­ské krásy.

(číst více)

Jiskřivá pomerančová koupel

Svěží vůně zra­lých po­me­ran­čů vás pře­ne­se do pro­slu­ně­né­ho tro­pic­ké­ho ráje, kde snad­no na­čer­pá­te ener­gii a vi­ta­li­tu a vrá­tí­te se s úsmě­vem na tváři. Tato kou­pel po­má­há při špat­né ná­la­dě, de­pre­si a smut­ku.

(číst více)

Energizující rozmarýnová koupel

Roz­ma­rýn byl za časů uctí­vá­ní Bo­hy­ně za­svě­cen krás­né Afro­di­tě, a to nejen pro svou in­ten­ziv­ní aro­ma­tic­kou vůni, ale také pro své vý­raz­ně po­vzbu­zu­jí­cí účin­ky. Roz­ma­rý­no­vá kou­pel uvolňuje, pro­hří­vá, do­dá­vá ener­gii a chuť do ži­vo­ta.

(číst více)

Povzbuzující eukalyptová koupel

Eu­ka­lyp­tus je znám pro své bla­ho­dár­né účin­ky při mi­gré­ně či dý­cha­cích ob­tí­žích, navíc vý­raz­ně po­vzbu­zu­je a do­dá­vá ener­gii. Tato kou­pel je vhod­ná pokud po­tře­bu­je­te dodat ener­gii a elán!

(číst více)

Harmonizující levandulová koupel

Le­van­du­lo­vá kou­pel vás svou pře­krás­nou vůní pře­ne­se do slun­né Pro­ven­ce, kde vás nechá spo­či­nout a ko­chat se tou krá­sou. Le­van­du­le uvolňuje a pe­ču­je, ote­ví­rá čakry a čistí ener­ge­tic­ká cen­t­ra.

(číst více)

Romantická růžová koupel

Růže je po­va­žo­vá­na za krá­lov­nu mezi kvě­ti­na­mi, ote­ví­rá sr­deč­ní čakru a do­vo­lu­je tak prou­dit emo­cím. Mimo to při­ná­ší po­ci­ty har­mo­nie a ra­dos­ti, čistí , vy­ži­vu­je a vy­pí­ná po­kož­ku. Má také hlu­bo­ké afro­di­zi­a­kál­ní účin­ky.

(číst více)

Zklidňující meduňková koupel

Meduňka je známá pro svou lehce ci­tru­so­vou vůni a vý­raz­ně zklidňující účin­ky na stre­so­va­nou mysl.?Tato kou­pel je vhod­ná při vel­kém ner­vo­vém vy­pě­tí, úz­kos­ti, ne­spa­vos­ti a stra­chu.

(číst více)